Oglasna ploča HJS-a

Slijedom novih mjera Vlade RH u borbi protiv Covida-19, prema preporuci predsjednika Skupštine, predsjednika Nadzornog odbora, odlukom Predsjednika HJS-a i Izvršnog odbora odgađa se sjednica Skupštine zakazana u Zadru 12.12.2020. do daljnjeg, odnosno dok se ne steknu uvjeti za održavanje.

Redovna i Izborna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 12.12.2020. u Jedriličarskom klubu Uskok, Obala kneza Trpimira 55, 23000 Zadar s početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika počinje u 11.00. sati. Poziv na Skupštinu sa materijalima upućen je na službene adrese klubova. Zastupnici mogu predići materijale i na stranicama HJS-a u rubrici za članstvo pod Skupština, gdje će se ažurirati sa prispjelim materijalima.
Održavanje Skupštine ovisi o aktualnoj situaciji sa pandemijom i odlukama stožera. Članstvo će biti pravodobno obaviješteno o odlukama koje utječu na način održavanja sjednice Skupštine.

Održana je u Šibeniku, 5. studenog 2020. godine. Prisutni iz Izvršnog odbora Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik, Ante Mlikota i Robert Sandalić. Opravdano odsutni: Gea Damjanović dopredsjednica i članovi Ivica Dolenc i Petar Kopanica. Prisutni: Ivo Jaić tajnik i Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Usvojen je zapisnik prethodne sjednice i potvrđene odluke između dviju sjednica.
Dana 1.10.2020. - Produženje Ugovora o namjenskom trošenju sredstava iz programa sufinanciranja trenera HJS-a za stručni rad sa EOK Elenom Vorobevom sa trenerom Tončem Antunovićem i JK Split do 31. kolovoza 2021. godine.
Dana 14.10.2020. - Imenovanje Pododbora za popis imovine. Povjerenstvo imenovano u sastavu: Josip Višić predsjednik, Marko Bertolino član i Lana Tosti član razrješuju se dužnosti provođenja inventure, te se za organizaciju i obavljanje popisa imenuje novo povjerenstvo za popis u slijedećem sastavu: Zvonko Jelačić, JK Zenta – predsjednik, Krešimir Rudolfi, JK Strožanac – član, Dora Radić, ured – tajnica Pododbora – član.

Kontejner primopredaja
Primopredaja kontejnera izvršena je dana 24.9.2020. te je sastavljen zapisnik o primopredaji. Kontejner je na primjeren način uskladišten na lokaciji JK Uskok u Zadru.

Pregled realizacije Financijskog plana HJS-a
Realizacija na dan 1.11.2020. (prihodi, rashodi, programi)
Izvršen je uvid u realizaciju Financijskog plana na dan 1.11.2020 – realizacija 77% priliva i 75% odljeva. U planu je potrebno ispraviti prikaz realizacije kod jedriličara koji su potrošili sredstva u prvom djelu godine više nego što bi im bilo dodijeljeno rebalansom u lipnju (jedriličari/ke Josip Olujić, Elena Vorobeva i Palma Čargo). Sredstva su trošena sukladno ranije usvojenom planu, te je realizacija opravdana radi odlaska na natjecanja početkom godine.
Uvidom u plan i prema informacijama iz ureda HJS-a, svi korisnici programa su upoznati sa aktualnom situacijom i stanjem realizacije te se očekuje potpuna realizacija plana.
Djelatnici Ureda Saveza će do 20.11.:
- izraditi analizu priliva od članarina i pristojbi te to dostaviti na uvid;
- kontaktirati sve klubove koji nisu platili članarinu i zatražiti ih da pošalju očitovanje o razlozima neplaćanja i mogućim varijantama plaćanja.
Sa datumom 31.12.2020. HJS zatvoriti će zatvoriti račun na Zagrebačkoj banci i nastaviti poslovati isključivo preko ERSTE banke.
Preuređenje prostorija HJS-a: Izvršen je uvid u plan i realizaciju troškova preseljenja, te stanje i isplate građevinskih situacija i investicijskog kredita. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova, te će se sukladno ugovoru izvršiti konačna isplata.

Program HJS/RU jedrenje kod HZTK
O ovoj točki dnevnog reda vezane na program i osigurana sredstva HZTK te prijedlozima klase RU jedrenja: djelatnici Ureda će pripremiti materijale za telefonsku sjednicu IO koja će se održati prije kraja 11. mjeseca 2020. Materijali moraju sadržavati pregled realizacije u 2020. te plan za 2021.

- Da bi dobili sredstva od HZTK-e potrebno je izraditi Prikaz planova realizacije Programa HJS-a sukladno propisanoj natječajnoj dokumentaciji HZTK-e. Nakon što HZTK odobri sredstva HJS-u ista treba planski prikazati i pratiti realizaciju na način koji je uobičajen u HJS-u.
Sredstva HZTK treba planirati i realizaciju pratiti na jednak način kao i sredstva HOO.
U prilivu i odlivu (realizaciji) treba razlikovati:
a) Proširenje kadrovske i materijalne osnove klase RU jedrenja (nabava opreme za klubove, opremanje regatnih polja, školovanje i seminari, …..);  na prijedlog Skupštine klase usvaja IO Saveza;
b) Sportska djelatnost klase (domaća i međunarodna natjecanja, treninzi i pripreme)  raspodjelu sredstava u dogovoru sa tajnikom klase RU jedrenja predlaže VZN (jedan član VZN-a je obavezno predstavnik RU jedrenja) a usvaja IO Saveza;
c) Naknada plaće pomoćnice tajnika HJS za provođenje programa HZTK-a (prema dogovoru sa tajništvom HZTK);
d) Materijalni troškovi ureda HJS (1/4 – 1/6 godišnjih troškova Ureda).

Sufinanciranje nacionalnih prvenstava Ministarstva turizma i sporta – program SDUS
PH održana u razdoblju 20.7. do 5.8 za klase 420, 49er, 49er FX, Laser 4.7, Laser Standard, Optimist flotno i ekipno sufinancirana su sredstvima Državnog proračuna za 2020. godinu (COVID-19) prema programu Središnjeg državnog ureda za sport. Rekapitulacija troškova sa prvenstva i donošenje odluke o visini iznosa refundacije po klubu: dodatno je zatražena refundacija troškova sa PH do 12 godina. Nalaže se tajniku da zajedno sa predsjednikom VZN-a zatvori projekciju troškova i izvrši realizaciju programa SDUS-a do 1. prosinca 2020.

Redovna i izborna Skupština HJS-a u Zadru 12.12.2020.
Odluka o održavanju sjednice obzirom na situaciju sa pandemijom.
Dnevni red Redovne i Izborne sjednice Skupštine, usvajaju se kao i prethodnih godina.
Pozivi na sjednicu Skupštine uputiti će se uobičajeno, a organizator JK Uskok u kontaktu je sa lokalnim stožerom, te će članstvo na vrijeme biti obaviješteno o održavanju sjednica.

Odgovor klubovima na žalbe sa PH optimist
Izvršni odbor razmatrao je prigovore na proglašenje rezultata na PH za klasu Optimist 2020. godine, te je nakon konzultacija sa stručnim tijelima HJS-a, većinom glasova donio odluke koje će dostaviti klubovima.

Razno
Dopisi zaprimljeni od JK Trogir – revidiranje načina izračuna rezultata na PH BIC Tehno i dopisi posade Ivica Kostelić / Petra Kliba prosljeđuju se na VZN. Nakon zaprimanja mišljenja, Izvršni odbor će donijeti odluke.

Pozivamo klubove HJS-a da pristupe upisnom roku prijave regata u Kalendar 2021. do 01.12.2020., kada će se objaviti radna verzija. Formi za upis regata pristupate nakon logiranja za članove HJS-a. Nakon logiranja u rubrici REGATE U HR nalazi se poveznica za upis regata - Kalendar za 2021.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 5. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatskog jedriličarskog saveza

Službenik za informiranje

Ivo Jaić
Telefon: 021 345 788
E-mail: hjs@hjs.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. Putem pošte na adresu: Osječka 11, 21 000 Split
2. Putem elektronske pošte e-mail: hjs@hjs.hr

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac za ponovo uporabu informacija

Hrvatski jedriličarski savez ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14 I 15/14).

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023