Klub MARINA KAŠTELA
Skraćeni naziv JK Marina Kaštela
Puni naziv Jedriličarski klub MARINA KAŠTELA
OiB 78377141882
Adresa Obala kralja Tomislava bb
Poštanski broj 21213
Grad Kaštel Gomilica
   
Predsjednik Željko Perić
Tajnik Čedomil Mihaljević
Osoba za kontakt Željko Perić
   
E-mail sailing@marina-kastela.hr; armano@armano.net; 
Telefon 021 / 204-011, 021 / 204-009
Faks 021 / 204-040, 204-070
mreža www.marina-kastela.hr
Telefon 2 098 / 321-657
Mobitel 098 / 324-393
   
Godina osnutka 1999.
Datum osnutka 06.02.
Datum primanja u članstvo HJS-a 1999.
Zastupnik Josip Berket